مس و طلای زرین آباد

پروژه ها

محدوده زرین آباد با مساحت ۱۳/۴ کیلو متر مربع در استان مرکزی و ۳۰ کیلومتری شمال شرق شهر ساوه واقع شده است. این محدوده در ناحیه ایران مرکزی و جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به این محدوده از طریق بزرگراه تهران- ساوه (تا خروجی شهرک صنعتی مامونیه) و پس از آن با طی مسافتی در حدود ۳/۵ کیلومتر جاده آسفالته (به سمت غرب) و سپس با طی مسافتی در حدود ۱/۵ کیلومتر جاده خاکی قابل دسترسی است.

 • ژنز: رگه ای (اپی ترمال)
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت و نئوتسایت
 • نوع گانگ: سیلیس، اسپیکولاریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au ، As

تـیپ ذخـیره

 • جنس سنگ میزبان: داسیت تا داسیت توف، توف و آندزیت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: سیلیسی، آرژیلیک ضعیف، اکسید و هیدروکسیدهای آهن و پروپیلیتیک

زمین شناسی ذخـیره

رگه سیلیسی-کلسیتی مس دار همراه با کانی سازی طلا به ضخامت متغیر ۰/۵ تا ۱/۵ متر و طول تقریبی ۱ کیلومتر
عیار متوسط و ماکزیمم مس برابر با ۱/۱ و ۳/۴ درصد می‌باشد
عیار متوسط و ماکزیمم طلا برابر با ۰/۶ و ۷/۲ ppb می‌باشد

ابعاد ذخـیره

در حال حاضر عملیات نمونه برداری سیستماتیک به روش شیاری، طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی درد دست اقدام می باشد و هنوز تخمین ذخیره برای این کانسار برآورد نشده است.

ذخیره قطعی کانسار

آب، برق و جاده دسترسی در ۱ کیلومتری محدوده، واقع در شهرک صنعتی مامونیه وجود دارد.

زیرساختها

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و…، انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن روندهای کانی‌سازی
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۱۳/۴ کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود ۹۷ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد ۹۷ نمونه
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در ۱۵ پروفیل و ۱۷۲۵ ایستگاه

عملیات اکتشافی انجام شده

این محدوده دارای پروانه اکتشاف و متعلق به گروه معدنی و بازرگانی زرمش می باشد.

مالـکیـت