مس IOCG خانسرخ

پروژه ها

معـدن مس خانسرخ با مساحت ۹/۴۷ کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان سیرجان قرار دارد. دسترسی به معدن از طریق جاده کرمان – سیرجان امکان‏پذیر است. با گذر از بردسیر و در ۵۵ کیلومتری قبل از سیرجان با پیمودن ۷ کیلومتر از جاده فرعی آسفالته امامزاده حمزه و سپس با طی‏ کردن ۱۰ کیلومتر جاده خاکی می‏ توان وارد معدن شد.

تـیپ ذخـیره

ژنز: رگه‌ای پراکنده و توده‌ای، IOCG

مشخصات کانی سازی: کانی‏ سازی مس به صورت مالاکیت، آزوریت، کالکوسیت، مس طبیعی در سطح و در اعماق به صورت کالکوپیریت،کالکوسیت و مـس ‏طبیعی مشخص گردیده است. کانـی‏ سازی به شکل رگه و رگچه در زون‏ های خـرد شده و لـیکن با عیار بالا ایجاد شده است.

ابعاد ذخیره

چند رگـه با طول جمعا بیـش از ۵۰۰ متر و عرض ۰/۵ تا ۳ متر در بخش جنـوبی و دو رگه با طـول ۳۰۰ و ۵۰ متر و عرض ۰/۵ تا ۵ متر در بخش شمالی موجود می باشد.

زمین شناسی

– نام زون ساختاری: کمربند ماگمایی ارومیه – دختر

– جنس سنگ میزبان: گرانیت تا گرانودیوریت،گرانیتوئید و رگه‌های آپلیت گرانیتی

لازم به ذکـر است کـه میـزان ذخیـره بر اسـاس گـواهی اکتشـاف صادر شده برابر با ۱۲۵،۰۰۰ تن با عیار متوسط ۰/۵ درصد می‌باشد.

چشم انداز معـدن

در بخش جنوبی این معدن هیچ‏گونه حفاری صورت نگرفته و در بخش شمالی نیز فقط بر روی یکی از رگه ‏ها حفاری انجام شده است. به نظر می‌آید که تنها بخش کوچکی از ذخیره مشخص شده باشد و به انجام عملیات اکتشافی بیشتری در منطقه نیاز است. در حال حاضر بخش اکسیدی معدن در حال استخراج می‌باشد و بار استخراجی به کارخانه‌ فرآوری ارسال می‌گردد.

زیرساختها

برق و جاده آسفالتـه در ۱۰ تا ۱۲ کیلومتری غرب محدوده، جـاده خاکی تا رخنمون ماده معدنی و آب نیز در منطقه وجود دارد.

مالـکیـت

معدن دارای پروانـه بهـره‏ بـرداری به شماره ۴۶۱۲۱ به تاریـخ ۹۲/۰۹/۲۸ می باشد که دارای ۵ سال زمان بهره برداری می باشد و متعلق به شرکت یاقوت کوه پنج سیرجان می باشد.