مس ماسیو سولفاید اردنی

پروژه ها

محدوده روی، مس و سرب اردونی به مساحت ۴/۲ کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک لوت قرار گرفته است. دسترسی به محدوده از طریق جاده نهبندان- شهداد امکان پذیر است. از کیلومتر ۱۲۰ جاده مذکور، جاده خاکی معدن مس ماهور در سمت راست جاده منشعب می‌شود. دسترسی به محدوده پس از طی ۳ کیلومتر جاده خاکی و گذر از معدن مس ماهور، با حرکت در جاده خاکی فرعی به طول ده کیلومتر به سمت شمال شرق امکان پذیر است.

تـیپ کانسار(ذخـیره)

 • جنس سنگ میزبان: داسیت، بازالت و مونزودیوریت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن
 • آلتراسیون: سیلیسی شدن و کربناتی شدن

مشخصات کانی‌سازی

کانی‌سازی به طور عمده در واحد داسیت مشاهده می‌شود. کانه‌زایی مشاهده شده در این قسمت شامل اسفالریت، کالکوپیریت و گالن است. زون اکسید در این محدوده گستردگی کمی دارد و به طور محدوده کانی‌سازی اکسیدی صورت مالاکیت و اکسیدهای روی و سرب می‌باشد. عیار روی در نمونه‌های گمانه‌های حفر شده بیش از ۳ درصد، مس بیش از ۶ درصد و سرب بیش از ۳ درصد مشاهده شده است در واحدهای داسیت و بازالت پیریت زیادی تشکیل شده است.

وضعیت فعلی عملیات اکتشافی

عملیات اکتشاف تفصیلی تا تعیین ذخیره قطعی ادامه خواهد یافت.

زیرساختها

این محدوده در فاصله ۱۰ کیلومتری معدن مس ماهور قرار گرفته است. نزدیکترین روستا در فاصله ۴۵ کیلومتری محدوده است که دارای آب و برق نیز می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خرید تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عکس‌های هوایی محدوده مورد مطالعه
 • استخراج عوارض و ساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه‌ی نقشه‌ی آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۴/۲ کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۴/۲ کیلومتر مربع
 • طراحی شبکه نمونه‌برداری به تعداد ۱۰ نمونه لیتوژئوشیمی و پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی
 • نمونه برداری، ارسال وآماده‌سازی ۳ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ جمعا به وسعت ۱۴۷ هکتار
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و RS برای ۱۲۰۰ نقطه در ۶ پروفیل
 • حفر ۲۹ رشته ترانشه‌ی اکتشافی به حجم ۸۰۶ متر مکعب و متراژ ۲۴۲۰ متر
 • نمونه‌برداری از ترانشه‌ها به تعداد ۸۴ نمونه جهت آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌‌ها و بررسی تغییرات عیار عناصر
 • تهیه‌‌ی مقطع ترانشه‌ها به متراژ ۸۰۶ متر
 • حفر ۱۲ گمانه‌ی اکتشافی به طول کلی ۱۱۵۱/۵ متر
 • بررسی و مطالعه RQD و R. مغزه‌ها و برش آن‌ها به متراژ ۱۱۵۱/۵ متر
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ ۱۱۵۱/۵ متر
 • نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی و آنالیز ۷۶ نمونه‌ی برداشت شده از گمانه‌ها جهت آنالیز ICP-OES
 • نمونه‌برداری، ارسال و آماده‌سازی ۱۶ نمونه مقطع صیقلی و ۱۴ نمونه مقطع نازک جهت انجام مطالعات مقطع میکروسکوپی جهت مطالعات لاگ‌نگاری

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه اکتشاف به نام آقای جواد اردونی ‏است و دارای مشارکت‌نامه با آقای دکتر سید احمد مشکانی می‌باشد.