طلای اپی ترمال سولفید پایین آساگی

پروژه ها

محدوده طلای سولفید پایین آساگی به مساحت ۱۸/۳ کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان واقع شده است. این محدوده در زون اکتشافی حوضه فلیشی نهبندان – خاش قرار گرفته است. دسترسی به محدوده از طریق جاده آسفالته زاهدان – بم امکان‏پذیر می‏ باشد. در کیلومتر ۵۵ این جاده، در منطقه ای به نام تل سیاه یک راه آسفالته فرعی به سمت شمال غرب و به طرف روستاهای کراغه و کهنوک وجود دارد که ۶۵ کیلومتر این جاده آسفالت و ۹۰ کیلومتر آن خاکی می باشد.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: طلای اپی‌ترمال با سولفیدزایی پایین، سیستم‌های پورفیری و رگه‌های پلی‌متال مرتبط با سیستم‌های پورفیری
 • پاراژنز کانه‌ها: مالاکیت، آزوریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، اکسیدهای مولیبدن، اسفالریت، گالن، سروزیت، اسمیت‌زونیت، گوتیت و لیمونیت
 • نوع گانگ: سیلیس، کانه‌های کربناته، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Au، Cu، Mo، Pb، Zn، As، Sb، Ag

زمین‏ شناسی

 • جنس سنگ میزبان: گرانودیوریت، گرانیت، ولکانیک‌های آندزیتی، توف، خاکسترهای آتشفشانی، داسیت و ریوداسیت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن، الیگوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: پروپیلیتیک، آرژیلیک، سرسیتی شدن، فیلیک، آلونیتی شدن، ژاروسیتی شدن، سیلیسی شدن و هماتیتی شدن

میزان ذخیره

در بخش پورفیری احتمالی ۱ دارای استوک ورک سیلیسی با ابعاد ۵۰۰ در ۲۰۰۰ متر و با کانه ‏زایی ضعیف مس در بعضی از بخش ‏ها می‏ باشد. بخش پورفیری احتمالی ۲ با ابعاد ۵۰۰ در ۱۰۰۰ متر می‏ باشد که دارای استوک ورک ‏های سیلیسی و در بخش ‏هایی به همراه سولفیدزایی بالا است. هم‏چنین یک زون آرژیلیکی با ابعاد ۱/۵ کیلومتر در چهارصد متر به همراه رگه ‏های سیلیسی – هماتیتی با اندکی کانی‏ سازی مس به صورت کالکوپیریت، مالاکیت و آزوریت و نیز رگه‏ های سیلیسی طلادار به ضخامت چند متر و به طول چند صد متر به صورت موازی و متقاطع مشخص گردیده است. رگه‌های پلی‌متال در این منطقه در چند بخش رخنمون پیدا کرده که در بعضی از آن‌ها حفریات قدیمی رخ داده است. معمولا کانی‌زایی در این منطقه کوچک ولیکن عیار مس، سرب و روی در حد درصد می‌باشد. همچنین عیار نقره، آنتیموان و طلا نیز در حد قابل توجهی می‌باشد.عیار ماده معدنی مس بین ۰/۱ تا ۲ درصد، مولیبدن ۱۰ تا ۴۰۰ ppm و طلا ۱۰۰ تا ۱۶۴۰۰ ppb می ‏باشد. هم‏چنین عیار نقره حداکثر ۵۰ ppm، سرب حداکثر ۲/۷  درصد و روی حداکثر ۲/۲ درصد می‏ باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به فعالیت اکتشافی انجام شده در منطقه تناژ قطعی برابر با ۲۱۰،۱۱۶ تن کانسنگ با عیار متوسط طلا  ppm 1/07 می باشد.

زیرساختها

روستای اومار نزدیک‌ترین آبادی به معدن می‏ باشد و در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرق آن واقع شده است. این روستا دارای آب، برق و تلفن می ‏باشد. همچنین داخل محدوده، چاه آب حفر شده است.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… ، انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خرید تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عکس‌های هوایی محدوده مورد مطالعه
 • استخراج عوارض و ساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه‌ی نقشه‌ی آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۳۷/۷ کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۳۷/۷ کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از رگه‌ها، زون‌های کانه‌دار و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی‌جویی به تعداد ۸۶ نمونه برای آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • طراحی شبکه نمونه‌برداری به تعداد ۲۶ نمونه لیتوژئوشیمی و پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی و تهیه‌ی نقشه‌ی مناطق آنومالی
  ارسال ۱۱۲ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش ICP-OES و Fire Assay در مراحل مختلف نمونه‌برداری
 • نمونه برداری، آماده‌سازی و آنالیز ۲ نمونه جهت انجام مطالعات XRD
 • نمونه برداری، آماده‌سازی و آنالیز ۱ نمونه جهت انجام مطالعات XRF
 • نمونه برداری، ارسال، آماده‌سازی ۱۰ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ جمعا به وسعت ۱۲۷/۱ هکتار در سه منطقه
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدنی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ جهت مشخص شدن مناطق کانه‌دار به وسعت ۴۹۶ هکتار در چهار منطقه
 • تهیه نقشه آلتراسیون‌های منطقه در مقیاس ۱:۱۰۰۰ به وسعت ۴۹۶ هکتار در چهار منطقه
 • نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی۳۷ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی برای تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۱،۰۰۰ بررسی مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و RS برای ۵۳۶ نقطه در ۶ پروفیل در بخش‌های کانی‌سازی و آلتراسیون در مناطق آساگی (A1) و (A3)
 • عملیات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری برای ۸۸۷ نقطه در مساحتی برابر با ۴۴/۱ کیلومتر مربع در منطقه‌ی آساگی (A2)
 • احداث جاده‌های دسترسی به جمعا به متراژ ۶ کیلومتر
 • احداث سکوی حفاری به تعداد ۲۳ سکو
 • حفر ۴۳ رشته ترانشه‌ی اکتشافی به حجم ۳۰۰۰ متر مکعب و متراژ ۱۰۴۵ متر
 • نمونه‌برداری از ترانشه‌ها به تعداد ۲۲۹ نمونه جهت آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌‌ها و بررسی تغییرات عیار عناصر
 • تهیه‌‌ی مقطع ترانشه‌ها به متراژ ۱۰۴۵ متر
 • حفر ۴ گمانه‌ی اکتشافی به طول کلی ۴۴۰/۱ متر
 • بررسی و مطالعه RQD و R.  مغزه‌ها و برش آن‌ها به متراژ ۴۴۰/۱ متر
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ ۴۴۰/۱ متر
 • نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی و آنالیز ۱۷۷ نمونه‌ی برداشت شده از گمانه‌ها جهت آنالیز Fire Assay
 • نمونه‌برداری، ارسال و آماده‌سازی ۷ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع میکروسکوپی جهت مطالعات لاگ‌نگاری
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی بر اساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها و تمامی ضمایم مربوطه

مالـکیـت

این محدوده دارای گواهی کشف و متعلق به شرکت زرمس جویان سیستان می ‏باشد.