طلا، مس و مولیبدن سیاستراگی

پروژه ها

محدوده اسکارن پورفیری مس، طلا و مولیبدن سیاستراگی با مساحت ۲۴/۶۵ کیلو متر مربع واقع در استان سیستان و بلوچستان در نزدیکی شهرستان زاهدان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی حوضه فلیشی نهبدان- خاش قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق جاده آسفالته زاهدان – بم که در کیلومتر ۵۵ آن، در منطقه ای به نام تل سیاه یک راه آسفالته فرعی به سمت شمال غرب و به طرف روستاهای کراغه و کهنوک وجود دارد که ۶۵ کیلومتر این جاده آسفالت و ۱۲۰ کیلومتر آن خاکی می باشد.

 • ژنز: اسکارن (اسکارن مس، مولیبدن و طلا)، رگه ای (رگه‌های سیلیسی هماتیتی طلادار مرتبط با توده‌های نفوذی احتمالی – رگه‌های مس‌دار به همراه مقادیر از طلا و مولیبدن)، کیسه ای و توده ای (کانی‌سازی مس به همراه مولیبدن در واحدهای هورنفلسی و گرانیتی که در بخش فوقانی به صورت اکسیده و در بخش‌های تحتانی به صورت سولفیدی می‌باشد) و اسکارن پورفیری (احتمالی)
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، کالکوسیت، مالاکیت، آزوریت، مولیبدنیت، نئوتسایت، پیریت، گوتیت و هماتیت
 • نوع گانگ: سیلیس، کانه‌های کربناته، منگنز، هماتیت و گوتیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Au، Cu، Mo، Pb، Zn، As، Sb، Ag

تیپ کانسار (ذخیره)

 • جنس سنگ میزبان: گرانودیوریت، گرانیت، هورنفلس، متاسنداستون، متاشیل، شیست و واحدهای ماسه‌سنگی
 • سن سنگ میزبان: پالئوسن ـ ائوسن
 • آلتراسیون: آلونیتی و ژاروسیتی شدن، لیمونیتی شدن و سیلیسی شدن

زمین شناسی

ابعاد ماده معدنی در این محدوده برای ماده معدنی مس بین ۰/۵ تا ۹/۲ درصد، مولیبدن بین ۵۰ تا ۱۳۳۰۰ ppm، طلا ۱۰۰ تا ۱۵۲۷۰ ppb، نقره حداکثر ۱۸۰ ppm، سرب حداکثر ۵/۳ درصد و روی حداکثر ۱/۸ درصد می باشد.

میزان ذخیره

ابعاد زون‌های‌ کانه‌دار بالغ بر چند کیلومتر مربع می‌باشد. احتمالا ذخیره زمین‌شناسی که می‌توان در نظر گرفت در حدود چند ده میلیون تن کانسنگ مس با عیار ۰/۵  تا ۱ درصد و کانسنگ طلا با عیار ۰/۲۵ الی ۱ گرم در تن طلا و همچنین کانسنگ مولیبدن با عیار تقریبی ppm 50 می‌باشد. برای اثبات این ذخیره می‌بایست عملیات اکتشافی بیشتری انجام شود.

باتوجه به برداشت‌های زمین‌شناسی و عملیات اکتشافی و ژئوفیزیکی انجام شده (IP & RS) و نیز حفریات سطح و عمقی به نظر می‌آید که ذخایر سولفیدی و اکسیدی قابل توجهی به صورت لایه‌ای – توده‌ای وجود داشته باشد.

در حفریات سطحی (ترانشه) در سه منطقه به طول تقریبی ۵۱۱ متر در منطقه‌ی یک که در آن میانگین عیار مس در حدود ۰/۵ درصد و عیار طلا در حدود ppm 0/5 و مولیبدن در حدود ppm 76 می‌باشد. طول تقریبی ترانشه‌ها در منطقه‌ی دو ۵۴۱ متر بوده و میانگین عیار مس در حدود ۰/۵۶ درصد و عیار طلا در حدود ppm 0/25 و مولیبدن در حدود ppm 5 می‌باشد. طول تقریبی ترانشه‌های حفر شده در منطقه‌ی سه ۱۴۸ متر می‌باشد و نمونه‌های برداشت شده از این مجموعه ترانشه‌ها هنوز آنالیز نشده‌اند.

ذخیره قطعی کانسار

آب، برق و جاده آسفالته در نزدیکی محدوده موجود می باشد.

زیرساختها

 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ به وسعت ۴۰ کیلومترمربع
 • تهیه تصویر ماهواره‌ای و استخراج هاله‌های آلتراسیون بر اساس مطالعات دورسنجی
 • انجام مطالعات پی‌جوئی و اکتشاف چکشی در محدوده اکتشافی
 • نمونه‌برداری سطحی از رخنمون‌ها، دایک‌ها و زون‌های کانه‌دار به تعداد ۷۶ نمونه
 • ارسال ۷۶ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش ICP-MS و Fire Assay
 • تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی – معدنی، دگرسانی ساختاری ۱:۱,۰۰۰ در ۳ منطقه با مساحت مجموع ۲۱۳ هکتار
 • تهیه‌ی نقشه‌ی توپوگرافی ۱:۱,۰۰۰ در ۳ منطقه با مساحت مجموع ۹۰ هکتار
 • انجام عملیات ژئوفیزیکی به روش IP & RS با استفاده از ۵۸۸ نقطه، به منظور تعیین شدت پلاریزاسیون القایی و تعیین مقاومت ویژه در دو بخش نواحی مرکزی و خاوری محدوده
 • انجام عملیات ژئوفیزیکی به روش مغناطیس‌سنجی در بخش خاوری محدوده و با استفاده از ۲۲۷ نقطه
 • تهیه نقشه‌های ژئوفیزیکی مغناطیس‌سنجی و IP & RS
 • رقومی‌سازی و GIS Ready نمودن تمامی نقشه‌ها
 • حفر ۵۰ ترانشه در ۳ منطقه‌ی اکتشافی جهت بررسی کانی‌سازی در سطح
 • احداث جاده به منظور دسترسی به مناطق مختلف (بیش از ۵۰ کیلومتر راه‌سازی) و ۳۰ سکوی حفاری
 • حفر ۶ گمانه اکتشافی جهت بررسی کانی‌سازی در عمق به متراژ کلی ۴۶۳ متر تاکنون
 • تهیه گزارش بخش مقدماتی و قسمت‌هایی از بخش نیمه‌تفصیلی

عملیات اکتشافی انجام شده

این محدوده دارای پروانه بـهره‏ بـرداری با مدت زمان بـهره‏ بـرداری ۱۶ سال به نام شرکت زرمس جویان سـیستان می باشد.

مالـکیـت