باریت نظرلو

پروژه ها

محدوده باریت نظرلو با مساحت ۳۷/۸ کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان زرندیه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از زرندیه، روستای خشکه رود به سمت روستای نظرلو که تا ۵ کیلومتری روستا جاده آسفالته است و در داخل  محدوده جاده‌های خاکی وجود دارد می باشد.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • جنس سنگ میزبان: کوارتز آندزیت، لیتیک توف، توف و آندزیت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: آرژیلیکی و آلونیتی شدن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در این محدوده دارای طول ۱۰ تا ۲۰۰ متر و عرض ۰/۳ تا ۱/۵ متر و افراز ۰/۵ تا ۲ متر می باشد و وزن مخصوص باریت از ۳/۸۵ تا ۴/۲۲ می باشد.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • خرید عکس هوایی با کیفیت محدوده‌
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ به وسعت ۳۷/۸ کیلومتر مربع
 • انجام عملیات پی‌جویی، برداشت ۷ نمونه سطحی و انجام آنالیز طلا و عناصر همراه و ۳ نمونه برای باریت و فلدسپات به روش XRF
 • تهیه نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۱,۰۰۰ در دو منطقه به وسعت مجموعا ۳۴/۴ هکتار
 • تهیه نقشه‌ی توپوگرافی در مقیاس ۱:۱,۰۰۰ در دو منطقه به وسعت مجموعا ۳۴/۴ هکتار
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد ۱۲ ترانشه و با حجم ۸۱ مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول ۵۳/۹ متر
 • آماده‌سازی و آنالیز ۱۲ نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز وزن مخصوص و ۶ نمونه جهت آنالیز اکسیدهای اصلی به روش XRF
 • ارزیابی و تعیین ذخیره

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه اکتشاف و متعلق به شرکت زمین کاوان الوند می باشد.

 • ژنز: رگه‌ای و هیدروترمال
 • پاراژنز کانه‌ها: باریت، فلدسپات
 • نوع گانگ: رگچه‌های کلسیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Ba، Ca، K و Na

تیپ کانسار (ذخیره)

 • جنس سنگ میزبان: کوارتز آندزیت، لیتیک توف، توف و آندزیت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: آرژیلیکی و آلونیتی شدن

زمین شناسی

ابعاد ماده معدنی در این محدوده دارای طول ۱۰ تا ۲۰۰ متر و عرض ۰/۳ تا ۱/۵ متر و افراز ۰/۵ تا ۲ متر می باشد و وزن مخصوص باریت از ۳/۸۵ تا ۴/۲۲ می باشد.

میزان ذخیره

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

زیرساختها

 • خرید عکس هوایی با کیفیت محدوده‌
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ به وسعت ۳۷/۸ کیلومتر مربع
 • انجام عملیات پی‌جویی، برداشت ۷ نمونه سطحی و انجام آنالیز طلا و عناصر همراه و ۳ نمونه برای باریت و فلدسپات به روش XRF
 • تهیه نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۱,۰۰۰ در دو منطقه به وسعت مجموعا ۳۴/۴ هکتار
 • تهیه نقشه‌ی توپوگرافی در مقیاس ۱:۱,۰۰۰ در دو منطقه به وسعت مجموعا ۳۴/۴ هکتار
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد ۱۲ ترانشه و با حجم ۸۱ مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول ۵۳/۹ متر
 • آماده‌سازی و آنالیز ۱۲ نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز وزن مخصوص و ۶ نمونه جهت آنالیز اکسیدهای اصلی به روش XRF
 • ارزیابی و تعیین ذخیره

عملیات اکتشافی انجام شده

این محدوده دارای پروانه اکتشاف و متعلق به شرکت زمین کاوان الوند می باشد.

مالـکیـت