گزارش ماموریت یک روزه کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی باریت ارقده

گزارش ماموریت یک روزه کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی باریت ارقده

گزارش ماموریت یک روزه کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی باریت ارقده

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ گروهی متشکل از آقایان مهندس کیانی، دکتر سید احمد مشکانی و مهندس نوری برای بازدید از باریت ارقده به منطقه محلات عزیمت نمودند. این بازدید به منظور تعیین هزینه های استخراجی و برآورد ذخیره قطعی و احتمالی انجام شد که در نهایت منتج به استخراج معدن بصورت روباز و در امتداد رگه در یکی از سینه کار های قدیمی شد. باریت اغلب بصورت رگه و رگچه ای در متن سنگ آهک شکل گرفته است و می بایست بصورت سنگ جوری، باریت با وزن مخصوص بالا را از گانگ کربناته جدا نمود. در منطقه چند زون کانه دار بطول چند صد متر و به عرض چند متر بصورت موازی با روندی به تقریب شرقی – غربی رخنمون دارند که نشان از ذخیره مناسب این کانی سازی می باشد.