گزارش ماموریت یک روزه کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی آهن نواری نیاز

گزارش ماموریت یک روزه کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی آهن نواری نیاز

گزارش ماموریت یک روزه کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی آهن نواری نیاز

در تاریخ ۹۴/۰۳/۲۹ گروهی متشکل از آقایان مهندس جلالی، دکتر میرمحمدی، دکتر مشکانی و مهندس نوری برای بازدید از آهن نواری (BIF) منطقه نیازعزیمت نمودند. دو منطقه کانی سازی از آهن نواری مشخص شد که در منطقه اول به وسعت ۵۰×۱۵۰ بصورت پچ پچ و لایه ای کانی سازی رخنمون دارد و در محدوده دوم به وسعت ۴۰۰×۱۰۰ به تقریب پیوسته کانی سازی رخنمون دارد. در رخنمون دوم در قسمت کمر پایین این آهن نواری یک زون سیلیسی به همراه کانی سازی مس بصورت مالاکیت وجود دارد که گسترش طولی آن در حدود ۱۵۰ متر بصورت منقطع می باشد. از نکات قابل توجه وجود چنین کانی سازی در این بخش از ایران می باشد که نه به لحاظ سن زمین شناختی و نه به لحاظ محیط تشکیل، مطابقت با مدل جهانی این تیپ کانی سازی دارد. در ذیل تصاویری از کانی سازی مشخص شده است.