گزارش بازدید کارشناسان گروه معدنی و بازرگانی زرمش از معدن سرب و روی شمال تنگ دزدان

گزارش بازدید کارشناسان گروه معدنی و بازرگانی زرمش از معدن سرب و روی شمال تنگ دزدان

گزارش بازدید کارشناسان گروه معدنی و بازرگانی زرمش از معدن سرب و روی شمال تنگ دزدان

هدف: بازدید از معدن سرب و روی تنگ دزدان
همراهان: Mr Mathieu Beucher، خانم مهندس اکبری، امیرحسین جلالی
در تاریخ ۹۶/۰۶/۰۳ بازدیدی توسط کارشناسان گروه معدنی و بازرگانی زرمش از سینه کارهای استخراجی بخش های سولفیدی و اکسیدی، الگوهای آتشباری ، نحوه گسترش ماده معدنی در سینه کارها و دپوی ماده معدنی موجود در معدن به عمل آمد.