تیم مدیریت شرکت

تیم فنی و مهندسی شرکت

عباس مرعشی
همکار در بخش استخراج
غلامعباس سنجری پور
تکنسین استخراج
اسکندر پوررضاقلی
سعیده آقایان
کارشتاس اکتشاف
فائزه شیخ الاسلامی
کارشناس فنی

تیم فعالیتهای تجاری شرکت

تیم روابط عمومی و سایت شرکت

محمدحسین مشکانی
کارشناس رایانه
سید محمد حسینی دامغانی
کارشناس IT

تیم مالی و اداری شرکت

محمدرضا پوربابایی
تدارکات و لجستیک
مرجان کاروانی
کارشناس اداری
حبیب الله شمس
کارشناس حقوقی