مهندس کرامت الله علی پور

مهندس کرامت الله علی پور

مهندس کرامت الله علی پور

یکی از پیشکسوتان معدنکاری و ایران متولد ۱۳۰۲ شیراز و از نخستین فارغ التحصیلان دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۵ می باشد. سوابق ایشان در زیر آورده شده است:

اطلاعات تحصیلی
فوق لیسانس مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۳۲۵

تجارب و تخصص
تحصیلات تکمیلی:
الف – گذراندن دوره تخصصی معدن در سازمان همکاری های بین المللی – امریکا سال ۱۹۵۶
ب – اخذ گواهینامه از اداره معادن امریکا، دوره آمار مواد معدنی امریکا ۱۹۶۵

مشاغل و فعالیت ها:
۱٫ اشتغال در معادن ایران از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۴۴ در سمت های مهندسی تا ریاست معادن به ترتیب در معادن گلندرود، زیراب، شمشک، چشمه گل و الیکا
۲٫ رئیس قسمت فنی و اجرائی شرکت کل معادن (از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶)
۳٫ در سازمان زمین شناسی کشور در سمت های مدیر امور فنی و معاونت فنی و اجرائی (از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۸ که سال بازنشستگی می باشد.)
۴٫ کارشناس رسمی دادگستری در معادن (از سال ۱۳۵۱ تاکنون)
۵٫ تدریس درس ایمنی در معادن، در دانشکده معدن شاهرود و آموزشگاههای معادن تابع شرکت سهامی کل معادن ایران
۶٫ تالیفات: ترجمه کتاب «زمین شناسی ذخائر معدنی»، تالیف اسمیرنوف، تالیف کتاب «تاریخ زمین شناسی و معدن در ایران»