اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: محمدحسن ابراهیمی

تاریخ تولد: ۱۳۵۷

محل تولد: خمین

محمدحسن-ابراهیمی

سوابق تحصیلات عالی

  • کارشناسی زمین شناسی – دانشگاه علوم پایه دامغان (سال ۱۳۸۴)
  • کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی – دانشگاه شهید باهنر کرمان (سال ۱۳۸۷)

عناوین رساله‏‎ها

دوره تحصیلی

عنوان

کارشناسی ارشد

بررسی شواهد ساختی، بافتی و ژئوشیمیایی گوسن و توده معدنی جهت ارائه الگوی کانی زایی سرب و روی در کانسار انگوران، زنجان

رتبه/ دوره خاص

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان سیستان و بلوچستان و دارای پروانه اشتغال

پروژه های انجام شده

عنوان طرح / پروژه

محل اجراء / پژوهش

کارشناس پروژه پتانسیل‏یابی و اکتشاف مقدماتی در شهرستان نهبندان خراسان جنوبی

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس عملیات اکتشاف چکشی پروژه اکتشافی مواد معدنی چهارگنبد بردسیر

شرکت مهندسین مشاور زمین آب‏پی

کارشناس پروژه مطالعات و اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده ساردوئیه (۱) – کرمان

شرکت مهندسین مشاور آراگون

کارشناس تهیه ورقه ژئو شیمی ۱:۱۰۰،۰۰۰ راز خراسان شمالی

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس گزارش و تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰ زمین شناسی و مطالعات زمین شناسی پروژه اکتشافی طلای آلوت (آذربایجان غربی – منطقه بوکان)

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس اکتشاف نیمه تفصیلی مواد معدنی در شهرستان نهبندان خراسان جنوبی

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس اکتشاف نیمه تفصیلی مواد معدنی در شهرستان سر بیشه خراسان جنوبی

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس اکتشافات کبالت و تیتان (اقلید) در شمال استان فارس

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

 کارشناس اکتشاف تفصیلی مواد معدنی در شهرستان سربیشه (محدوده مسگران) خراسان جنوبی

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس اکتشاف تفصیلی مواد معدنی در شهرستان نهبندان (محدوده بیشه) خراسان جنوبی

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس اکتشاف تکمیلی مواد معدنی در شهرستان نهبندان (محدوده بیشه) خراسان جنوبی

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس پهنه بندی لرزهای خوی – سلماس – مهاباد

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس گزارش و تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۲۵،۰۰۰ فشارک -شرکت ملی مس در استان اصفهان

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس گزارش و تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۲۵،۰۰۰ گل شکنان – شرکت ملی مس در استان اصفهان

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۲۵،۰۰۰ کوه لطیف شرکت ملی مس در استان اصفهان

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۵۰۰۰ گروه شمالی شرکت ملی مس در استان کرمان

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس گزارش و تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۵۰۰۰ جوشین-شرکت ملی مس در استان کرمان

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس گزارش و تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۵۰۰۰ باغ گلان – شرکت ملی مس در استان کرمان

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس گزارش و تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰ باب شمیل- شرکت ملی مس در استان کرمان

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس گزارش و تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰ اسکر-شرکت ملی مس در استان کرمان

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس گزارش و تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰ مس حراران شرکت ملی مس در استان کرمان

شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر

کارشناس گزارش مقدماتی و تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۲۰۰۰۰ آشیانه زر-پلی متال در استان کرمان

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر

کارشناس گزارش و تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰ مس جیرفت در استان کرمان

شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق

کارشناس اکتشافات معدنی مقدماتی و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰۰ پلی متال- سیاستراگی استان سیستان و بلوچستان

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر

کارشناس اکتشافات نیمه تفضیلی و تفضیلی و نقشه ۱:۱۰۰۰ پلی متال- سیاستراگی استان سیستان و بلوچستان

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر

کارشناس اکتشافات معدنی مقدماتی و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰۰ پلی متال- آساگی استان سیستان و بلوچستان

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر

کارشناس اکتشافات نیمه تفصیلی و تفصیلی و نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰ پلی متال- آساگی استان سیستان و بلوچستان

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر

کارشناس اکتشاف مقدماتی و تفصیلی آهن هروا – مرکزی

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر

کارشناس اکتشاف نیمه تفصیلی و تفضیلی پلی متال ده نو – خمین – مرکزی

شرکت  مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق

کارشناس گزارش پایانی و تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰ مرمر آراگونیتی

شرکتهای خصوصی

کارشناس اکتشاف نیمه تفصیلی و تفصیلی مس و طلای احمدآباد-نیشابور

شرکتهای خصوصی

کارشناس اکتشاف نیمه تفصیلی و تفصیلی آهن تپه طاق

شرکتهای خصوصی

کارشناس اکتشاف نیمه تفصیلی و تفصیلی مس رسوبی گزک

شرکتهای خصوصی

کارشناس اکتشافات معدنی مقدماتی و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰۰ مس- باداموئیه استان کرمان

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر

کارشناس اکتشافات معدنی مقدماتی و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰۰ پلی متال- کمرزرد استان خراسان رضوی

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر

کارشناس اکتشافات معدنی مقدماتی و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰۰ پلی متال- سرچاه استان خراسان جنوبی

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر

کارشناس اکتشافات معدنی مقدماتی و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰۰ پلی متال- ده سلم استان خراسان جنوبی

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر

کارشناس اکتشافات معدنی مقدماتی و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰۰ پلی متال- چاه موسی ۱ استان خراسان جنوبی

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر

کارشناس اکتشافات معدنی مقدماتی و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰۰ پلی متال- چاه موسی ۲ استان خراسان جنوبی

شرکت مهندسین مشاور زر آذین گستر