مس اکسیدی

مس اکسیدی

مس اکسیدی

مس اکسیدی

نوع ماده معدنی

1000 تن

تناژ

1/5 درصد

عیار متوسط

استان کرمان- شهر سیرجان

مکان