مس اکسیدی

مس اکسیدی

مس اکسیدی

مس اکسیدی

نوع ماده معدنی

100 تن

تناژ

2 درصد

عیار متوسط

استان قم – شهر کهک

مکان