سرب و روی سولفیدی

سرب و روی سولفیدی

سرب و روی سولفیدی

سرب و روی سولفیدی

نوع ماده معدنی

5000 تن

تناژ

7 تا ۱۰ درصد روی

عیار متوسط

استان اصفهان

مکان