کنسانتره سرب سولفیدی

کنسانتره سرب سولفیدی

کنسانتره سرب سولفیدی

کنسانتره سرب سولفیدی

نوع ماده معدنی

30 تن

تناژ

58 درصد سرب و ۴۸۰ ppm نقره

عیار متوسط

استان تهران

مکان