روی اکسیدی

روی اکسیدی

روی اکسیدی

روی اکسیدی

نوع ماده معدنی

250 تن

تناژ

6 تا ۱۰ درصد روی

عیار متوسط

درنزدیکی شهر تهران

مکان