کنسانتره روی سولفیدی

کنسانتره روی سولفیدی

کنسانتره روی سولفیدی

کنسانتره روی سولفیدی

نوع ماده معدنی

300 تن

تناژ

45 درصد روی

عیار متوسط

استان تهران

مکان