فلدسپات سدیک

فلدسپات سدیک

فلدسپات سدیک

فلدسپات سدیک

نوع ماده معدنی

نامحدود

تناژ

% 9=Na2O

عیار متوسط

استان مرکزی – شهر محلات

مکان