فروش کنسانتره روی سولفیدی، کنسانتره سرب سولفیدی، فلدسپات سدیک

فروش کنسانتره روی سولفیدی، کنسانتره سرب سولفیدی، فلدسپات سدیک

فروش کنسانتره روی سولفیدی، کنسانتره سرب سولفیدی، فلدسپات سدیک

آگهی فروش مواد معدنی از جمله کنسانتره روی سولفیدی – کنسانتره سرب سولفیدی – فلدسپات سدیک گروه زرمش
• ماده معدنی: کنسانتره روی سولفیدی
عیار: ۴۵ درصد روی
تناژ : ۳۰۰ تن
مکان: استان تهران

• ماده معدنی: کنسانتره سرب سولفیدی
عیار: ۵۸ درصد سرب و ۴۸۰ ppm نقره
تناژ : ۳۰ تن
مکان: استان تهران

• ماده معدنی: فلدسپات سدیک
عیار: ۹ درصد Na2o
مکان: استان مرکزی