فروش سرب و روی سولفیدی، روی اکسیدی، مس اکسیدی

فروش سرب و روی سولفیدی، روی اکسیدی، مس اکسیدی

فروش سرب و روی سولفیدی، روی اکسیدی، مس اکسیدی

آگهی فروش مواد معدنی از جمله سرب و روی سولفیدی – روی اکسیدی – مس اکسیدی گروه زرمش
• ماده معدنی: سرب و روی سولفیدی
عیار: ۷ الی ۱۰ درصد روی
مکان: استان اصفهان

• ماده معدنی: روی اکسیدی
عیار: ۶ الی ۱۰ درصد روی
مکان: نزدیک تهران

• ماده معدنی: مس اکسیدی
عیار: ۲ الی ۴ درصد مس
مکان: قم

• ماده معدنی: مس اکسیدی
عیار: ۱ الی ۲/۵ درصد مس
مکان: سیرجان