فروش کنسانتره روی سولفیدی و سرب سولفیدی

فروش کنسانتره روی سولفیدی و سرب سولفیدی

فروش کنسانتره روی سولفیدی و سرب سولفیدی

آگهی فروش مواد معدنی از جمله کنسانتره روی سولفیدی – کنسانتره سرب سولفیدی  گروه زرمش

• ماده معدنی: کنسانتره سرب سولفیدی
عیار: ۵۲ درصد سرب
تناژ : ۴۰ تن
مکان: استان تهران

• ماده معدنی: کنسانتره روی سولفیدی
عیار: ۴۱ درصد روی
تناژ : ۷۰۰ تن
مکان: استان تهران