فروش کانسنگ سرب و روی سولفیدی و کنسانتره روی سولفیدی

فروش کانسنگ سرب و روی سولفیدی و کنسانتره روی سولفیدی

فروش کانسنگ سرب و روی سولفیدی و کنسانتره روی سولفیدی

آگهی فروش مواد معدنی از جمله کانسنگ سرب و روی سولفیدی – کنسانتره روی سولفیدی  گروه زرمش

• ماده معدنی: کانسنگ سرب و روی سولفیدی
عیار: ۱۰-۸ درصد روی و ۲٫۵-۱٫۵ درصد سرب
تناژ : ۴۰۰۰ تن
مکان: استان اصفهان

• ماده معدنی: کنسانتره روی سولفیدی
عیار: ۴۱ درصد روی
تناژ : ۷۰۰ تن
مکان: استان تهران

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions