گروه معدنی و بازرگانی زرمش در بعضی از محدوده‌های معدنی متعلق به این گروه که نیاز به اکتشافات تکمیلی، استخراج و احداث کارخانه فرآوری دارند از همکاری و مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استقبال می‌نماید. موضوعات همکاری در این خصوص شامل اکتشاف تکمیلی محدوده‌ها، استخراج معادن و احداث کارخانه فرآوری می‌باشد.

پروژه های کوچک مقیاس

پروژه های کوچک مقیاس

پروژه های کوچک مقیاس گروه زرمش شامل پروژه هایی هستند که در حال اکتشاف ذخایر فلزی و غیرفلزی می باشند و ذخیره احتمالی آنها حدود یک میلیون تن می باشد. سرمایه پذیری در این پروژه ها جهت انجام عملیات اکتشافی تکمیلی، استخراج و احداث واحد فرآوری صورت می گیرد.

نمایش پروژه ها

پروژه های متوسط مقیاس

پروژه های متوسط مقیاس

پروژه های متوسط مقیاس گروه زرمش شامل پروژه هایی هستند که ذخیره احتمالی آنها حدود ۵۰ میلیون تن کانسنگ برای موادمعدنی فلزی می باشد و سرمایه پذیری در این پروژه ها جهت انجام عملیات اکتشافی تکمیلی، استخراج و احداث کارخانه فرآوری صورت می گیرد.

نمایش پروژه ها

پروژه های بزرگ مقیاس

پروژه های بزرگ مقیاس

پروژه های بزرگ مقیاس گروه زرمش شامل پروژه هایی هستند که ذخیره احتمالی آنها بیش از ۵۰۰ میلیون تن کانسنگ برای موادمعدنی مس و طلا می باشد و سرمایه پذیری در این پروژه ها جهت انجام عملیات اکتشافی تکمیلی، استخراج و احداث کارخانه فرآوری صورت می گیرد.

نمایش پروژه ها

پروژه های بزرگ مقیاس

پروژه های متوسط مقیاس

پروژه های کوچک مقیاس