روز معدن و آغاز هفته معدن

روز معدن و آغاز هفته معدن

روز معدن و آغاز هفته معدن

اول خرداد روز معدن و شروع هفته معدن بر همه معدنکاران زحمتکش گرامی باد.