دکتر فیروز علی نیا

دکتر فیروز علی نیا

دکتر فیروز علی نیا

زندگینامه:

این استاد و پیشکسوت اکتشاف معدن در ایران در سال ۱۳۱۹ در لنگرود متولد شدند. ایشان تحصیلات خود را با درجه دکتری در رشته زمین شناسی اقتصادی و در دانشگاه ارتس گیبرگ آلمان به پایان رسانده و پس از بازگشت به ایران بعنوان یکی از موسسان دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت خود را آغاز نمودند. ایشان در دو ره بین سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ ریاست این دانشکده را به عهده داشتند. ایشان همچنین از موسسان انجمن مهندسی معدن ایران در سال ۱۳۸۱ و ریاست انجمن در دوره های نخست و پنجم آنرا به عهده داشتند. در حال حاضر ایشان با درجه استادیاری در حال تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند. ایشان همچنین از بنیانگزاران رشته مهندسی معدن دانشگاه آزاد هستند. بدون تردید زحمات ایشان در بارورنمودن رشته اکتشاف معدن کشور بسیار پرثمر بوده است.