دکتر ابراهیم راستاد

دکتر ابراهیم راستاد

دکتر ابراهیم راستاد

زندگینامه:
آقای دکتر ابراهیم راستاد متولد ۱۳۲۵ از شهرستان مرند دارای دکتری تخصصی معدن‌شناسی (زمین‌شناسی اقتصادی) از دانشگاه هایدلبرگ آلمان ۱۳۶۰ عنوان رساله دکتری:
Geological, mineralogical, and ore facies investigations on the Lower Cretaceous stratabound Zn-Pb-(Ba-Cu) deposits of the Iran Kuh mountain range, Esfahan, west Central Iran

سوابق شغلی:
کارشناس گروه فلزی سازمان زمین‌شناسی کشور (۱۳۵۷-۱۳۵۰)
کارشناس ارشد گروه فلزی سازمان زمین‌شناسی کشور (۱۳۶۰-۱۳۵۷)
معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین‌شناسی کشور (۱۳۶۸-۱۳۶۰)
عضو هیأت علمی (استادیار) دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۶-۱۳۶۸)
عضو هیأت علمی (دانشیار) دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۶ تاکنون)

تعدادی از مقالات چاپ شده در مجلات علمی:

۱) Momenzadeh, M., Shafighi, S., Rastad, E. & Amstutz, G.C. (1979): The Ahangaran lead-silver deposit, SE-Malayer, west Central Iran, Mineralium Deposita, v. 14, p. 323-341.
۲) Rastad, E., Fontboté, L. & Amstutz, G.C. (1980): Relations between tidal-flat facies and diagenetic ore fabrics in the stratabound Zn-Pb (-Ba-Cu) deposits of Irankuh, Esfahan, west Central Iran, Universidad de Barcelona, v. 34, p. 311-323.
۳) Fontboté, L. & Rastad, E. (1981): Anhydrit und gips Pseudomorphosen als Schlussel zur Erzlagerstattendeutung, Lapis, v. 6, p. 12-14.
۴) کریمی، ع.، راستاد، ا. (۱۳۸۰): رخساره‌های کانه‌دار کانسار سلستیت نخجیرکوه ورامین؛ تحول دیاژنزی و محیط رسوب‌گذاری، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۵) راستاد، ا.، تاج‌الدین، ح.، رشیدنژاد عمران، ن.، باباخانی، ع. (۱۳۸۰): خاستگاه و پتانسیل طلا (مس) در محدوده معدنی دارستان – باغو (جنوب دامغان)، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۶) راستاد، ا.، نیرومند، ش.، امامی، م.ه.، رشیدنژاد عمران، ن. (۱۳۸۰): خاستگاه کانسار آنتیموان، آرسنیک و طلا در مجموعه ولکانوپلوتونیک داشکسن (خاور قروه ، استان کردستان)، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۷) قاسمی، ح.، سبزه‌ئی، م.، ژوتو، ت.، بلون، ا.، راستاد، ا.، امامی، م.ه. (۱۳۸۰): پدیده‌های سنگ‌زایشی مجموعه الترامافیک – مافیک سیخوران در جنوب خاوری ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸) راستاد، ا.، شریعتمدار، ا. (۱۳۸۱): کانسار فلئوریت شش‌رودبار (سوادکوه مازندران): محیط تشکیل و ساخت و بافت‌های رسوبی-دیاژنتیک آن، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۹) Rashidnejad-Omran, N., Emami, M.H., Sabzehei, M., Rastad, E., Bellon, H. & Pique, A. (2002): Lithostratigraphie et histoire paleozoique a Paleocene des complexes metamorphiques de la region de Muteh, zone de Sanandaj-Sirjan (Iran meridional), C. R. Geoscience, v. 334, p. 1185-1191.
۱۰) Rastad, E., Monazami-Miralipour, A. & Momenzadeh, M. (2002): Sheikh-Ali copper deposit, a Cyprus-type VMS deposit in southeast Iran, Journal of Sciences of the Islamic Republic of Iran, University of Tehran, v. 13(1), p. 51-63.
۱۱) رشیدنژاد عمران، ن.، امامی، م.ه.، سبزه‌ئی، م.، پیکه، ا.، راستاد، ا.، بلون، ه.، ژوتو، ت. (۱۳۸۱): حوادث دگرگونی و ماگمایی در منطقه معدنی طلای موته – شمال‌خاوری گلپایگان، فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۱۲) Ahmadipour, H., Sabzehei, M., Whitechurch, H., Rastad, E. & Emami, M.H. (2003): Soghan complex as an evidence for paleospreading center and mantle diapirism in Sanandaj-Sirjan zone (south-east Iran), Journal of Sciences of the Islamic Republic of Iran, University of Tehran, v. 14(2), p. 157-172.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions