جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس Matt Busher (مدیر سرمایه گذاری شرکت Persis)

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس Matt Busher (مدیر سرمایه گذاری شرکت Persis)

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس Matt Busher (مدیر سرمایه گذاری شرکت Persis)

جلسه با حضور آقایان Matt Busher (مدیر سرمایه گذاری شرکت Persis) و دکتر فتوحی (مدیر بازرگانی شرکت MVP Consultants) از کشور فرانسه، آقایان مهندس سجادی، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص مشارکت و احداث کارخانه در محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شده بود، آقایان دکتر مشکانی و مهندس جلالی به ارائه توضیحاتی در مورد معدن سرب و روی تنگ دزدان گروه زرمش پرداخته، سپس آقای Busher به بررسی پروژه مورد نظر از نظر اقتصادی پرداختند و سوالاتی را مطرح نمودند. در پایان مقرر شد جلسه دیگری جهت ادامه همکاری تشکیل گردد.