جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کاظم خانی مدیرعامل شرکت پودرسازان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کاظم خانی مدیرعامل شرکت پودرسازان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کاظم خانی مدیرعامل شرکت پودرسازان

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۳ با حضور آقای مهندس کاظم خانی (مدیرعامل شرکت پودرسازان)، مهندس کریم‌زاده و خانم مهندس اکبری در دفتر شرکت پودرسازان تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص انجام امور بازرگانی و فروش مواد معدنی متعلق به گروه زرمش به شرکت پودرسازان تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.