جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس همدرسی از شرکت زمین پیمایش باختر

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس همدرسی از شرکت زمین پیمایش باختر

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس همدرسی از شرکت زمین پیمایش باختر

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۲ با حضور آقایان مهندس همدرسی و مهندس حسین پور از شرکت زمین پیمایش باختر، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که در خصوص فرآوری مس تشکیل بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند و مقرر گردید جهت ادامه همکاری بازدیدی از یکی از محدوده‌های مس گروه زرمش صورت گیرد.