جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس لطفی از شرکت ابنیه معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس لطفی از شرکت ابنیه معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس لطفی از شرکت ابنیه معدن

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۱ با حضور آقای مهندس لطفی از شرکت ابنیه معدن، آقای دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص پیمانکاری استخراج و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گروه زرمش تشکیل شده بود، پس از ارائه محدوده‌های مورد نظر، برنامه بازدیدی جهت ادامه همکاری تنظیم گردید.