جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس عزیزپور از فعالان بخش فرآوری

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس عزیزپور از فعالان بخش فرآوری

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس عزیزپور از فعالان بخش فرآوری

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۸ با حضور جناب آقایان مهندس عزیز پور و مهندس رفیعی از فعالان فرآوری مس و آقایان دکتر مشکانی، مهندس تهرانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.

در این جلسه که درخصوص فرآوری مواد معدنی گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد همکاری پرداختند.