جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس حقی پور از شرکت سنگستان غرب

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس حقی پور از شرکت سنگستان غرب

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس حقی پور از شرکت سنگستان غرب

در تاریخ ۹۵/۰۴/۰۸ جلسه ای با حضور جناب آقایان مهندس حقی پور، مهندس موسوی، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که در ادامه جلسه پیشین در خصوص واگذاری چند محدوده به گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی شرایط و نحوه همکاری پرداختند.