جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر فتوحی به نمایندگی از شرکت Persis Mining فرانسه

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر فتوحی به نمایندگی از شرکت Persis Mining فرانسه

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر فتوحی به نمایندگی از شرکت Persis Mining فرانسه

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۱ با حضور جناب آقایان دکتر فتوحی (به نمایندگی از شرکت Persis Mining فرانسه)، مهندس نجف آبادی، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر آقای دکتر فتوحی تشکیل شده بود.
در این جلسه که در ادامه جلسات پیشین گروه زرمش با این گروه فرانسوی تشکیل شده بود، طرفین به بررسی شرایط و نحوه همکاری در معدن سرب و روی شمال تنگ دزدان پرداختند و موارد فنی و اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.