جلسه گروه زرمش با جناب آقای حسینی از فعالان بخش فرآوری

جلسه گروه زرمش با جناب آقای حسینی از فعالان بخش فرآوری

جلسه گروه زرمش با جناب آقای حسینی از فعالان بخش فرآوری

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۵/۲۷ با حضور جناب آقایان مهندس حسینی و مهندس حسین پور از فعالان بخش فرآوری مواد معدنی و آقایان دکتر مشکانی، مهندس نوری و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.

در این جلسه که درخصوص فرآوری و پیش فرآوری مواد معدنی گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.