جلسه گروه زرمش با آقای مهندس نکاحی

جلسه گروه زرمش با آقای مهندس نکاحی

جلسه گروه زرمش با آقای مهندس نکاحی

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ جلسه ای با حضور آقای مهندس نکاحی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی در دفتر شرکت برگزار گردید. در آغاز آقای دکتر مشکانی نسبت به معرفی مجموعه و توانمندی های موجود شرکت توضیحاتی ارائه نمودند سپس آقای مهندس نکاحی ضمن معرفی سازمان زیر مجموعه خود در خصوص موقعیت و پتانسیل های معدنی و نیز کارهای اکتشافی استان مواردی را مطرح نمودند و خواهان همکاری گروه معدنی زرمش و ورود به عنوان جامعه علمی به استان شدند در این جلسه پس از بحث و گفتگو در رابطه با مشکلات در بخش معادن و ارزیابی های غیر علمی و فنی که گاها موجب هدررفتن سرمایه های هنگفتی که از سوی سرمایه گذار صورت گرفته گردیده است. در پایان توافق شد در رابطه با موارد بشرح ذیل همکاری بعمل آید.
۱- همکاری و کمکهای علمی به سازمان نظام مهندسی معدن استان البته در صورت درخواست.
۲- راهنمائی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در خصوص ورود به بخش معادن بویژه در امر مشارکت در اکتشاف.
۳- انجام خدمات سیستماتیک اکتشافی و معرفی کادر مجرب در این زمینه به استان.
۴- تهیه دستورالعمل در خصوص نحوه ارزیابی مناسب معادن که با واقعیت هم خوانی داشته باشد.