جلسه گروه زرمش با آقای دکتر صالحی کرمانی و حاج آقا خواجویی

جلسه گروه زرمش با آقای دکتر صالحی کرمانی و حاج آقا خواجویی

جلسه گروه زرمش با آقای دکتر صالحی کرمانی و حاج آقا خواجویی

در تاریخ ۹۴/۳/۱۷ جلسه ای با حضور آقایان دکتر صالحی کرمانی، حاج آقا خواجویی، آقای دکتر مشکانی، خانم مهندس صدیق و مهندس حاج صادقی در دفتر شرکت برگزار گردید. بر اساس هماهنگی های بعمل آمده دستور کار جلسه معرفی و توضیح علمی و فنی در ارتباط با محدوده نه کوهی (استان کرمان) بود که در این خصوص در ابتدا آقای مهندس حاج صادقی گزارش مختصری در مورد مدل های زمین شناسی ساختاری و ارتباط آنها با داده های موجود ارائه نمودند. سپس آقای دکتر مشکانی در خصوص محدوده مذکور از شروع عملیات اکتشاف سیستماتیک تا مرحله صدور گواهینامه کشف از لحاظ علمی و فنی – اقتصادی و نیز ارزیابی ذخایر قطعی و احتمالی توضیحات کاملی را ارائه نمود و به موضوع فرآوری مواد معدنی اشاره گردید که از لحاظ اقتصادی از ارزش بالایی برخوردار خواهد شد.

در پایان با توجه به موارد مطرح شده در جلسه مذکور که نشان دهنده پایه علمی و فنی مجموعه شرکت ها می باشد، آقای دکتر صالحی کرمانی پیشنهاد نمودند که این محدوده و احیانا محدوده های مشابه آن که دارای ارزش علمی، فنی و اقتصادی است تحت عنوان طرحی پژوهشی از طرق مختلف وارد سیستم دولت شوند.