بازدید گروه خارجی از کشور قزاقستان از محدوده ویدر به همراه کارشناسان گروه زرمش

بازدید گروه خارجی از کشور قزاقستان از محدوده ویدر به همراه کارشناسان گروه زرمش

بازدید گروه خارجی از کشور قزاقستان از محدوده ویدر به همراه کارشناسان گروه زرمش

هدف: بازدید گروه خارجی از کشور قزاقستان از محدوده ویدر
همراهان:دکتر مشکانی، مهندس سلطانی- مهندس رسولی نوری، مهندس محسنی و مهندس جلالی
تاریخ: ۹۶/۰۳/۱۳
رگه سیلیسی طلا دار در محدوده ویدر دارای سیلیس های کلوفرمی و کلسیت های تیغه ای به طول تقریبی ۳ کیلومتر می باشد.در دیواره ترانشه های سیستماتیک حفر شده ، این رگه سیلیسی قابل مشاهده است.در برخی از ترانشه های عیار طلا قابل توجه است.