بازدید کارشناسان گروه زرمش از معدن فلدسپات صدر محلات

بازدید کارشناسان گروه زرمش از معدن فلدسپات صدر محلات

بازدید کارشناسان گروه زرمش از معدن فلدسپات صدر محلات

بازدید کارشناسان گروه زرمش از معدن فلدسپات صدر محلات
مکان: استان مرکزی
هدف: برنامه‌ریزی جهت استخراج
در تاریخ ۹۶/۰۲/۲۵ کارشناسان گروه زرمش، آقایان مهندس سیدابوالقاسم مشکانی، مهندس نوری و مهندس کریم‌زاده به منظور برنامه‌ریزی جهت نحوه استخراج و بازرگانی ماده معدنی از معدن فلدسپات صدر محلات بازدید نمودند.
در این بازدید از ترانشه‌های معدن و نقاط پر پتانسیل جهت تولید، بازدید به عمل آمده و برنامه‌ریزی جهت نحوه استخراج انجام پذیرفت.