بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی شرق استان مرکزی

بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی شرق استان مرکزی

بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی شرق استان مرکزی

مکان: محدوده اکتشافی شرق استان مرکزی
هدف: پیجویی مقدماتی و ارزیابی پتانسیل معدنی محدوده

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ مدیریت و تیم کارشناسان گروه زرمش به منظور شناسایی اندیس ها و بررسی توان معدنی یک محدوده ی اکتشافی واقع در شرق استان مرکزی از محل بازدید نمودند. بررسی واحدهای سنگی، آبراهه ها، تغییرات مورفولوژیک و نقاط مشکوک بر روی تصاویر ماهواره ای در قسمت های مختلف محدوده صورت پذیرفت. واحدهای سنگی اصلی در محدوده آندزیت و مگاپورفیری آندزیت همراه با آلتراسیون کلریتی بود. به لحاظ زمین شناسی اقتصادی رگه های متعدد از کانی سازی مس در محدوده شناسایی گشت که با توجه به مشخصات زمین شناسی و آلتراسیون های همراه متعلق به تیپ مانتو تشخیص داده شد.
رگه های سیلیس، کلسیت و باریت تشکیل شده در واحدهای آندزیتی از دیگر پدیده های زمین شناسی مشاهده شده در محدوده بوده است. همچنین در بخشی از محدوده آثار فعالیت های شدادی نیز مشاهده شد. با توجه به این یافته ها انجام عملیات اکتشاف در این محدوده مثبت ارزیابی گردید.