بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده ای اکتشافی در استان مرکزی

بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده ای اکتشافی در استان مرکزی

بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده ای اکتشافی در استان مرکزی

هدف: بازدید از محدوه ای اکتشافی در استان مرکزی
همراهان: دکتر مشکانی، مهندس سلطانی، مهندس رسولی نوری، مهندس فخامتی، مهندس مرادی و مهندس جلالی
تاریخ: ۹۶/۰۳/۱۸
در این محدوده رگه های متعدد سیلیسی با ضخامت های متفاوت همراه با کانی های فلدسپات، مسکوویت، پگماتیت، تورمالین سیاه قابل مشاهده است. تعداد ۶ نمونه از بخش های سیلیسی و دپوی فلدسپات برداشت گردید.