بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده استخراجی نظرلو

بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده استخراجی نظرلو

بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده استخراجی نظرلو

هدف: بازدید از محدوده استخراجی نظرلو
همراهان:جناب آقای دکتر مشکانی،مهندس سلطانی، مهندس فخامتی،مهندس سید قاسم مشکانی، مهندس جلالی

در تاریخ ۹۶/۰۳/۰۹ تیم کارشناسی گروه زرمش از محدوده نظرلود بازدید به عمل آوردند.
پس از پایان عملیات اکتشافی در محدوده باریت نظرلو اقدام به شروع عملیات استخراج در دو بخش ۱ و ۲ شد. در حال حاضر در بخش شماره ۲ عملیات استخراج صورت گرفته است. در ابتدای کار چندین ترانشه جهت بررسی روند گسترش رگه های باریت حفر شد و سپس سینه کار اولیه استخراجی باز گردید و نمونه هایی از باریت به صورت درجه ۱ و درجه ۲ در کیسه های جامبو بگ جمع آوری شد.