بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی شرق قزوین

بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی شرق قزوین

بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی شرق قزوین

مکان: محدوده اکتشافی شرق قزوین
هدف: پیجویی مقدماتی و ارزیابی پتانسیل معدنی محدوده

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ مدیریت و تیم کارشناسان گروه زرمش به منظور شناسایی اندیس ها و بررسی توان معدنی یک محدوده ی اکتشافی واقع در شرق استان البرز از محل بازدید نمودند. بررسی واحدهای سنگی، آبراهه ها، تغییرات مورفولوژیک و نقاط مشکوک بر روی تصاویر ماهواره ای در قسمت های مختلف محدوده صورت پذیرفت. به لحاظ زمین شناسی اقتصادی رگه های سرب و روی پرعیار، زون های کلسیتی و سیلیسی و کانه زایی مس اکسیدی از جمله یافته های این پیجویی بوده است. بر این اساس وضعیت محدوده ی مورد نظر جهت شروع فرآیند اکتشاف مثبت ارزیابی گردید.