بارگیری سرب و روی سولفیدی معدن تنگ دزدان گروه زرمش