انتخاب جناب آقای دکتر مشکانی به عنوان رئیس هیات مدیره کمیته فنی عناصر کمیاب زمین موسسه استاندارد

انتخاب جناب آقای دکتر مشکانی به عنوان رئیس هیات مدیره کمیته فنی عناصر کمیاب زمین موسسه استاندارد

انتخاب جناب آقای دکتر مشکانی به عنوان رئیس هیات مدیره کمیته فنی عناصر کمیاب زمین موسسه استاندارد

جناب آقای دکتر سید احمد مشکانی
مدیر ارشد گروه معدنی و بازرگانی زرمش
انتخاب بجا و شایسته جنابعالی بعنوان رییس هیئت مدیره کمیته فنی عناصر کمیاب زمین موسسه استاندارد را تبریک می گوییم و امیدواریم جنابعالی و دیگر همکارانتان بتوانید در این کمیته بنحو احسن گامی برداشته و با برنامه ریزی و راهکارهای مناسب باعث پیشبرد در این شاخه از علم گردید.
گروه معدنی و بازرگانی زرمش